این مقاله پیاده‌شده از یک سخنرانی‌‌ست که در سوم مهر‌ماه ۱۳۹۲ در حلقه هنر در تهران توسط استودیو پنج‌ اوهفت ارائه شده است. ایده اصلی سخن‌رانی، صحبت پیرامون اصول معماری مسجد از منظر اسلام و نقد رفتارهای گوناگون معاصر در مواجه با این اصول است. ارائه مشتمل بر تصاویر و اسناد زیادی از نمونه‌های مساجد ساخته‌شده در جهان اسلام از گذشته تا به امروز است.

بیشتر...