طراحی معماری

 • مطالعات اولیه طرح معماری
 • طراحی در مقیاس گوناگون و موضوعات مختلف
 • مشاوره و ارائه طرح نوسازی
 • مشاوره و ارائه خدمات بهبود و تغییر ساختار
 • نقد و ارائه راه‌کارهای طراحی معماری

مطالعات معماری اسلامی

 • مطالعه مبانی نظری معماری اسلامی
 • پژوهش و مطالعه هندسه و نقوش اسلامی
 • طراحی نقوش و گره‌های هندسی
 • مطالعه و طراحی مسجد و بناهای فرهنگی اسلامی
 • مطالعات تاریخ معماری اسلامی

طراحی محصول و مبل‌مان

 • طراحی بر مبنای عمل‌کرد، نیاز و فرم
 • مطالعات ارگونومی
 • طراحی مونومان‌ها، یادمان‌ها و هدایای فرهنگی
 • ارائه مشاوره در طراحی مبل‌مان و محصول
Image result for bim

مدیریت یک‌پارچه پروژه / بی‌آی‌ام

 • طراحی معماری با روی‌کرد بی‌آی‌ام
 • اسنادسازی و پیاده‌سازی پروژه‌های بی‌آی‌ام
 • تبدیل نقشه‌های دوبعدی به اسناد بی‌آی‌ام
 • ارائه مشاوره و نیازسنجی پروژه

طراحی پایدار و معماری سبز

 • ارائه راه‌کارهای اقلیمی
 • طراحی با درنظرگرفتن معیارهای LEED
 • ارائه راه‌کارهای مدیریت آب و پس‌ماند
 • ارائه راه‌کارها و طراحی سبز

مطالعات و تحلیل نور و انرژی

 • تحلیل میزان روشنایی داخلی و بهینه‌سازی
 • محاسبه بارهای سرمایشی و گرمایشی ساخت‌مان
 • Tشبیه‌سازی یک‌پارچه مصرف انرژی ساخت‌مان
 • شبیه‌سازی سیستم‌های غیرفعال و فعال خورشیدی
 • مطالعه راه‌کارهای مختلف کاهش مصرف انرژی ساخت‌مان

تهویه طبیعی

 • شبیه‌سازی و مطالعات تهویه طبیعی
 • ارائه راه‌کارهای به‌سازی کیفیت هوا
 • شبیه‌سازی سیستم‌های غیرفعال تهویه
 • مطالعات راکتورهای بیولوژیکی در معماری