درباره فرصت شغلی

استودیو پنج‌اوهفت، همان‌طور که ابتدا هم از دل تجربه‌های جوان و از درون جامعه جوان دانش‌گاهی سربرآورد و با آزمون و خطا و تجربه و آموزش توامان با کار تا کنون پیش رفته است، به موضوع نوبه‌نو شدن و ارتباط با جوانان و استفاده نیروهای تازه‌نفس در عرصه طراحی و معماری نگاه ویژه‌ای نیز دارد. ما در استودیو پنج‌اوهفت، تیم خودمان را می‌سازیم. با هم زنده‌گی می‌کنیم و هم‌سو می‌شویم و دانش و توانایی‌های‌مان را با هم به اشتراک می‌گذاریم. زنده‌گی در پنج‌اوهفت فقط کار نیست؛ بخشی از فرآیند تخصصی شدن ماست.

در این جا و در این صفحه گاه‌به‌گاهی از فرصت‌های تجربه مشترک، آموزش، کارآموزی و یا حتی فراخوان هم‌کاری خواهیم گفت. هر کدام از فرصت‌هایی که در این صفحه گاه‌به‌گاه منتشر می‌شوند، در پی نیازی واقعی خواهند بود. گاهی استودیو به جوان‌تر شدن نیاز دارد و گاهی به تخصصی‌تر شدن. گاهی دوست دارد با جوان‌ترها آشنا شود و گاهی نیازی دارد که برای تامین آن نیاز به توانایی‌های متخصصین جوان نگاه می‌کند و از میان آن‌ها برای مدتی یا برای همیشه دعوت به هم‌کاری می‌کند. گاه‌به‌گاهی این صفحه را تورق کنید. 

فرصت‌های شغلی اخیر

  • در حال حاضر فرصت شغلی وجود ندارد.