مجتمع مسکونی الخونجی

نام پروژه مجتمع مسکونی الخونجی
کارفرما
مکان پروژه مسقط, عمان
سال پروژه 1392
برنامه‌ریزی Hotel
وضعیت Concept
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک