"برای زدن گنبد[کاخ مرمر]، اطراف آن را داربست زده بودیم که یک روز خبر دادند که رضاشاه امروز به سر ساختمان می آید. بنده احضار شدم. رضاشاه از جوانی من تعجب نمود و گفت: پسر بیا جلو ببینم تو [آرامگاه] فردوسی را ساخته ای؟ گفتم: بله. گفت: حال آمده ای گنبد را بسازی؟ گفتم: نه من نیامده ام مرا آورده اند. گفت: چه پُررو!

به نقل از کتاب «ماجرای معماری سنتی ایران در خاطرات استاد حسین لرزاده» به کوشش حسین مفید و مهناز رئیس زاده

حسین لرزاده

اگر ما معمارها کمی مناعت طبع در برخورد با کارفرما داشته باشیم دیگر مجبور نمی‌شویم -به ذلت-، به هر کار غیرعقلانی که کارفرما به اجبار می‌خواهد تن در بدهیم. اغلب اشکال کار از خود ما معمارها هم هست! به نظر نمی‌رسد کارفرمایی بدتر، مستبدتر، پرقدرت‌تر و سرمایه‌دارتر از رضاخان برای کسی وجود داشته باشد!

خدا رحمت کند استاد حسین لرزاده را؛

نه فقط به خاطر مناعت طبع بلندش. خدایش بیامرزد به خاطر طرح بیش از هشتصد مسجدی که در طول زندگی ارائه کردند.

هشت‌صد خانه برای خدا...

نام پروژه
کارفرما
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک