ما دوباره تصمیم داریم از امروز نوشتن و توضیح در رابطه با کارها و پروژه های خود را شروع کنیم. خیلی ها به ما میگویند چرا با وجود انجام پرو‌ژه‌های متعدد خبری از انتشار و توضیح و حتی نقد معماری از استودیو پنج‌او‌هفت وجود ندارد؟ باید بگوییم که متاسفانه یا خوشبختانه مدتی درگیریهای بسیار و سر شلوغی های عجیب برای شروع و توسعه ی فب‌لب داشتیم، اما از امروز تصمیم داریم با وجود این درگیری‌ها بیشتر به نقش ترویجی خود در عرصه‌ی معماری ایران بپردازیم. ما معتقدیم در فضای امروز معماری کشور بیش از هر چیز ترویج و توضیح در رابطه با معماری می‌تواند آگاهی عمومی و در نتیجه‌ی آن خواست همگانی را در جامعه از معماری بالا ببرد. این آغازی بر فعالیت‌های ترویجی استودیو معماری پنج‌او‌هفت خواهد بود.

نام پروژه
کارفرما
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک